Better organization

Better organization

De bijdrage van Iris aan een goed bestuur

Iris heeft al geruime tijd een corporate governance structuur en streeft naar een continue verbetering. Om deze evolutie op gang te brengen, werd in 2008 een Raad van Bestuur samengesteld uit 3 familiale vertegenwoordigers en 3 onafhankelijke bestuurders.

Sindsdien werd het bestuur voortdurend versterkt, onder meer door:

 • Een nieuwe Raad van Bestuur sinds 2015 met drie onafhankelijke bestuurders, waaronder de Voorzitter, en 3 Comités:
  • Comité voor verloning
  • Comité voor audit
  • Comité voor strategie
 • Het Bestuurscharter, in 2016 opgesteld, werd in november 2020 geactualiseerd
 • Een duidelijke beheersstructuur op het niveau van de besluitvorming

Onze certificeringen

Door middel van een kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem, een zorgvuldig duurzaamheidsmanagement en de bescherming van het leefmilieu spitst Iris zich toe op twee doelstellingen:

 • Alle vaardigheden gebruiken om een hoge kwaliteit te verzekeren en deze continu te verbeteren.
 • De ontwikkeling van een dynamisch en proactief beleid inzake preventie en bescherming van personen, goederen en het milieu, dat geïntegreerd is in al onze managementprocessen.

Iris is lid van het UN Global Compact en is Ecovadis Platinum gecertificeerd.

Onze verschillende entiteiten zijn sinds november 2012 gecertificeerd volgens de prestatiewaardeschaal voor maatschappelijk verantwoord ondernemen niveau 3. Iris heeft als bedrijf in de schoonmaaksector het eerste MVO-certificaat in de schoonmaaksector behaald en staat in België op de derde plaats voor alle sectoren.

Daarnaast is Iris ISO 14001 gecertificeerd en gecertificeerd volgens de CO2-prestatiewaardeschaal niveau 5. Wij zijn dus objectief geloofwaardig op het gebied van het milieu en onze actie is meetbaar.

UNGC-COP-RGB
Werknemer

Een verantwoorde selectie leveranciers

Iris verbindt zich tot de hoogste normen van productkwaliteit en bedrijfsintegriteit in haar omgang met leveranciers. Zij zorgt ervoor dat de arbeidsomstandigheden in haar toeleveringsketen veilig zijn, dat werknemers met respect en waardigheid worden behandeld en dat de productieprocessen vanuit milieu- en sociaal oogpunt verantwoord zijn.

Iris heeft een charter ontwikkeld om haar leveranciers te motiveren zich aan te sluiten bij haar inspanningen om aan deze verwachtingen te voldoen en moedigt leveranciers aan het charter te accepteren en te voldoen aan de opgenomen normen en clausules.

Bij de selectie van gekwalificeerde leveranciers wordt voorrang gegeven aan leveranciers die op milieu- en sociaal gebied vooruitstrevend zijn. Bovendien erkennen alle leveranciers dat niet-naleving van deze waarden als contractbreuk kan worden beschouwd en tot stopzetting van de samenwerking kan leiden.

Een sleutelelement bij de goedkeuring van dit charter is het inzicht dat een onderneming bij al haar activiteiten moet handelen in overeenstemming met de wetten, regels en voorschriften van de landen waarin zij actief is.

Bovendien roept het charter de leveranciers op hun eigen leveranciers aan te moedigen om ook milieu- en sociale verantwoordelijkheid na te streven.

Het charter omvat 4 hoofdpunten:

Chartervoorleveranciers

Bestuurscharter

Leveranciers

gedragscode

anti-fraud

Whistle-blow

Ethiek en verantwoord zakelijk gedrag

Elke dag, waar we ook actief zijn, maken we het verschil door onze slogan Bringing Better to people’s premises in de praktijk te brengen. De gedragscode verduidelijkt wat we verstaan onder het Betterness principe voor alle betrokken partijen.
De manier waarop we dingen aanpakken is even belangrijk als wat we doen en er is altijd een aangewezen manier om een geweldig resultaat te bereiken.
Onze gedragscode is gebaseerd op onze kernwaarden en weerspiegelt ons engagement om deze waarden te belichamen in de manier waarop wij werken.

 
Patrick-Janssens-Van-der-Maelen
“De gedragscode vormt een leidraad voor ons gedrag en is bedoeld als een referentiekader, niet als een reglement, aangezien het onmogelijk is elke situatie waar we mee te maken kunnen krijgen, in kaart te brengen. Deze code geldt voor alle werknemers, teamleiders, managers, directieleden, bestuursleden van Iris, alsmede voor uitzendkrachten en personen die voor of namens Iris werkzaam zijn.
Naast het naleven van de in dit beleid beschreven uitgangspunten, zijn wij allen verantwoordelijk voor het naleven van het door Iris ontwikkelde beleid, de procedures en de wet- en regelgeving.”
Patrick Janssens van der Maelen
CEO

Bringing betterness to people’s premises