Better society

Better society

thumbs-up

Onze rol in de samenleving

Onze activiteiten hebben een impact op het milieu en de samenleving waarin wij actief zijn

Wij erkennen de uitdagingen en risico’s die inherent zijn aan onze bedrijfsactiviteiten, en nemen onze verantwoordelijkheid om deze te beheersen en tot een minimum te beperken. Maar om een duurzame toekomst op te bouwen, moeten we meer doen dan alleen onze eigen impact verminderen. Daarom kijken we ook bewust naar hoe we onze bredere maatschappelijke rol kunnen vervullen.

Wij bieden kansen aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en werken aan de integratie van kansarme bevolkingsgroepen, wij sluiten ons aan bij de strijd tegen klimaatverandering en wij bundelen onze krachten met onze partners om onze kennis en expertise te delen om een duurzamere samenleving tot stand te brengen.

Onze ecologische voetafdruk

De CO2-prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument om onze ecologische voetafdruk te verminderen

Iris streeft naar duurzame ontwikkeling en is er vast van overtuigd dat goede prestaties alleen kunnen worden bereikt als er een balans wordt gevonden tussen Society, People, Organization en Customer – of in Iris taal – BETTERNESS. Een belangrijk beginsel in dit verband is het minimaliseren van de ecologische voetafdruk. Het jaarlijks in kaart brengen van onze CO2-footprint stelt Iris in staat haar uitstoot te monitoren en maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd de bedrijfsvoering te verduurzamen.

scope1&2

Evolutie CO2-uitstoot

Iris heeft haar CO2-uitstoot in 2020 met 36% verminderd

Iris heeft haar CO2-uitstoot in 2020 met 36% verminderd ten opzichte van 2019 voor alle scopes, voornamelijk als gevolg van de COVID-19-crisis met de sluiting van sommige sites tijdens de lock-downperiodes en door de toename van thuiswerk. Het streefcijfer van 30% vermindering voor de periode 2012 tot 2020 is ruimschoots behaald.

CO2-uitstoot
36% minder uitstoot

Vermindering van onze milieu-impact

Onze doelstellingen voor 2030*

Voor bedrijven is een sleutelrol weggelegd bij de vermindering van de CO2-uitstoot en de totstandbrenging van een veerkrachtige uitstootvrije economie.

Iris heeft in haar strategie reeds doelstellingen opgenomen met betrekking tot de klimaatverandering. Om ervoor te zorgen dat de streefcijfers in overeenstemming zijn met de klimaatovereenkomst van Parijs, is het SBTi-model (Sciences Based Target Initiative) een van de vele initiatieven die de emissiereductiedoelstellingen afstemmen op de meest recente klimaatwetenschap. Iris heeft besloten dit model te gebruiken om haar ambities op het gebied van de vermindering van de koolstofvoetafdruk te bepalen. Het SBTi-model is een van de bekendste en internationaal erkende methoden om een CO2-reductieambitie vast te stellen.

Een Science Based Target (SBT) is een streefcijfer dat overeenstemt met het niveau van decarbonisatie dat nodig wordt geacht om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te verwezenlijken. Een doelstelling van 1,5°C is de nieuwe norm geworden.

Hieronder volgt de SBT-modellering voor scope 1* en 2*, in overeenstemming met de huidige SBTi-vereisten. In het kader van de nieuwe absolute reductiebenadering van de SBT heeft Iris besloten haar absolute scope 1 en 2 emissies tegen 2030 met 46% te verminderen om in lijn te zijn met de SBT.

* referentiejaar 2019

Voor indirecte CO2-emissies in scope 3* die het gevolg zijn van onze activiteiten met klanten en leveranciers, zal Iris een ketenanalyse uitvoeren om deze verder te verminderen en concrete objectieven te bepalen voor 2030.

scope
Scope

CO2 neutraal

Om haar ecologische voetafdruk (2600t/CO₂) te compenseren, heeft Iris op 31/5/2021 besloten de volgende projecten te steunen:

Zambia
CO2_neutral

Als onderdeel van de lancering van de ‘Iris Landscaping Solutions’ campagne in mei 2021, steunt Iris het Chiquitania Project in Bolivia.

Bringing betterness to people’s premises