Disclaimer

Disclaimer

Het raadplegen van de site http://www.iris.be, hierna « de Site » genoemd impliceert het onvoorwaardelijk aanvaarden van deze Gebruiksvoorwaarden.

1. Gebruikersaccount

Het gebruik van de Site kan het aanmaken van een account en de communicatie van uw volledige en exacte gegevens inhouden.

Met het aanmaken van een gebruikersaccount erkent de gebruiker zijn volledige en unieke verantwoordelijkheid met betrekking tot alle activiteiten op de Site vanaf zijn account.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat :

  • de vorm en de natuur van de Site gewijzigd kunnen worden zonder voorafgaande melding ;
  • de uitgever naar eigen goeddunken, tijdelijk of permanent, het gehele of gedeeltelijke uitbating van de Site kan stopzetten zonder opzegtermijn;
  • hij de enige verantwoordelijke is in geval van verzuim van zijn verplichtingen onder de Gebruiksvoorwaarden en van de gevolgen van dit verzuim;

2. Auteursrechten

De volledige inhoud van de Site (teksten, grafische vormgeving, software, foto’s, afbeeldingen, video’s, geluidsopnamen, logo’s, plannen, namen, merken, creaties en diverse auteursrechtelijke werken, databanken, enz…) evenals de Site zelf, vallen onder de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectuele eigendom.

Deze elementen zijn exclusieve eigendom van de uitgever, met uitzondering van de elementen die gerealiseerd werden door externe partijen die hun auteursrechten niet hebben afgestaan.

Elke gehele of gedeeltelijke weergave zonder toestemming van de auteur, zijn rechtsopvolgers of zijn rechthebbenden is onwettig. Dit geldt eveneens voor de vertaling, de aanpassing, de transformatie, de rangschikking of de reproductie door om het even welke techniek of werkwijze.

De uitgever is de producent van de gegevensbestanden gebruikt of samengesteld door de Site. Elk uittreksel of gebruik van de inhoud van de bestanden zonder uitdrukkelijke toestemming kan de burgerlijke en/of strafrechtelijke verantwoordelijkheid van zijn auteur met zich meebrengen. De uitgever behoudt zich het recht alle nodige juridische stappen te ondernemen tegen personen die dit verbod niet in acht hebben genomen.

3. Verantwoordelijkheden

De uitgever wijst alle verantwoordelijkheid af :

  • In geval van onderbreking van de voor technische onderhoudswerkzaamheden of voor het bijwerken van gepubliceerde informatie ;
  • In geval van tijdelijke onmogelijkheid om de Site te bezoeken (en/of hieraan gelinkte sites) ten gevolge van technische problemen ongeacht de oorzaak of oorsprong ervan;
  • In geval van indirecte of directe schade aan de gebruiker, ongeacht de aard, veroorzaakt door de inhoud, de toegang of het gebruik van de Site (en/of de hieraan gelinkte sites) ;
  • In geval van abnormaal of ongeoorloofd gebruik of beheer van de Site. In dat geval is de gebruiker van de Site de enige verantwoordelijke voor de aan derden veroorzaakte schade en de gevolgen van de klachten of acties die hier uit voortvloeien. De gebruiker ziet ook af van elk beroep tegen de uitgever in geval van elke door derden ingestelde vervolging ten gevolge van het ongeoorloofd gebruik en/of beheer van de site.

4. Hyperlink

De Site kan hyperlinks bevatten naar sites die uitgebaat worden door derden. Deze links worden enkel ter informatie vermeld. De uitgever heeft geen enkele controle over deze sites en wijst elke verantwoordelijkheid af voor de toegang, inhoud en gebruik van deze sites, evenals voor de schade die kan voortvloeien uit het raadplegen van informatie die op deze sites aanwezig is. De beslissing om dergelijke links te activeren, is de verantwoordelijkheid van de internetbezoeker zelf.

Geen enkele hyperlink naar de Site mag gecreëerd worden zonder voorafgaand akkoord van de uitgever.

Indien een internetbezoeker of een rechtspersoon een hyperlink wil aanmaken van zijn site naar de Site, moet hij voorafgaand de uitgever contacteren op het hierboven vermeld adres. De toelaatbaarheid van zulke vraag zal doorgegeven worden aan de betrokkene.

5. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden

De uitgever behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden van de Site vrij en op elk ogenblik te wijzigen. Elke gebruiker die zich op de Site aanmeldt, wordt verzocht op regelmatige basis deze Gebruiksvoorwaarden te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. Het opnieuw gebruiken van de Site naarmate deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen, veronderstelt het aanvaarden van de van kracht zijnde  Gebruiksvoorwaarden door elke gebruiker.

6. Toekenning van rechtsmacht – Toepasselijk recht

Alle geschillen met betrekking tot geldigheid, interpretatie, aanvaarding en uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden, ongeacht de plaats van overleg of verbinding,  zullen het voorwerp uitmaken van een poging tot minnelijke schikking. Indien er geen regeling kan getroffen worden binnen de maand, zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn, zelfs in geval van hoger beroep of meerdere verweerders.

De geldende Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Bringing betterness to people’s premises