Privacy Beleid

Disclaimer/Privacy beleid

Het raadplegen van de site http://www.iris.be, hierna « de Site » genoemd impliceert het onvoorwaardelijk aanvaarden van deze gebruiksvoorwaarden.

1. Gebruikersaccount

Het gebruik van de site kan het aanmaken van een account en de communicatie van uw volledige en exacte gegevens eisen.

Met het aanmaken van een gebruikersaccount erkent de gebruiker zijn volledige en unieke verantwoordelijkheid met betrekking tot alle activiteiten op de site vanaf zijn account.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat :

 • de vorm en de natuur van de Site gewijzigd kunnen worden zonder voorafgaande melding ;
 • de uitgever naar eigen goeddunken, tijdelijk of permanent, de gehele of gedeeltelijke uitbating van de Site kan stopzetten zonder opzegtermijn.
 • hij de enige verantwoordelijke is in geval van verzuim van zijn verplichtingen onder de Gebruiksvoorwaarden en van de gevolgen van dit verzuim.

2. Auteursrechten

De volledige inhoud van de Site (teksten, grafische vormgeving, software, foto’s, afbeeldingen, video’s, geluidsopnamen, logo’s, plannen, namen, merken, creaties en diverse auteursrechtelijke werken, databanken, enz…) evenals de Site zelf, vallen onder de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectuele eigendom.

Deze elementen zijn exclusieve eigendom van de uitgever, met uitzondering van de elementen die gerealiseerd werden door externe partijen die hun auteursrechten niet hebben afgestaan.

Elke gehele of gedeeltelijke weergave zonder toestemming van de auteur, zijn rechtsopvolgers of zijn rechthebbenden is onwettig. Dit geldt eveneens voor de vertaling, de aanpassing, de transformatie, de rangschikking of de reproductie door om het even welke techniek of werkwijze.

De uitgever is de producent van de gegevensbestanden gebruikt of samengesteld door de Site. Elk uittreksel of gebruik van de inhoud van de bestanden zonder uitdrukkelijke toestemming kan de burgerlijke en/of strafrechtelijke verantwoordelijkheid van zijn auteur met zich meebrengen. De uitgever behoudt zich het recht alle nodige juridische stappen te ondernemen tegen personen die dit verbod niet in acht hebben genomen.

3. Verantwoordelijkheden

De uitgever wijst alle verantwoordelijkheid af :

 • In geval van onderbreking van de voor technische onderhoudswerkzaamheden of voor het bijwerken van gepubliceerde informatie ;
 • In geval van tijdelijke onmogelijkheid om de Site te bezoeken (en/of hieraan gelinkte sites) ten gevolge van technische problemen ongeacht de oorzaak of hersprong ;
 • In geval van indirecte of directe schade aan de gebruiker, ongeacht de aard, ten gevolge van de inhoud, de toegang of het gebruik van de Site (en/of de hieraan gelinkte sites) ;
 • In geval van abnormaal gebruik of onwettige uitbating van de Site. In dat geval is de gebruiker van de Site enige verantwoordelijke voor de aan derden veroorzaakte schade en de gevolgen van de klachten of acties die hier uit voortvloeien. De gebruiker ziet ook af van elk beroep tegen de uitgever in geval van elke ingestelde vervolging door derden ten gevolge van het onwettig gebruik en/of uitbating van de site.

4. Hyperlink

De Site kan hyperlinks bevatten naar sites die uitgebaat worden door derden. Deze links worden enkel ter informatie vermeld. De uitgever heeft geen enkele controle over deze sites en wijst elke verantwoordelijkheid af voor de toegang, inhoud en gebruik van deze sites, evenals voor de schade die kan voortvloeien uit het raadplegen van informatie die op deze sites aanwezig is. De beslissing deze links te activeren berust volledig op de verantwoordelijkheid van de internetbezoeker.

Geen enkele hyperlink naar de Site mag gecreëerd worden zonder voorafgaand akkoord van de uitgever.

Indien een internetbezoeker of een rechtspersoon een hyperlink wil aanmaken van zijn site naar de Site, moet hij voorafgaand de uitgever contacteren op het hierboven vermeld adres. De toelaatbaarheid van zulke vraag zal doorgegeven worden aan de betrokkene.

5. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden

De uitgever behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden van de Site vrij en op elk ogenblik te wijzigen. Elke gebruiker die zich op de Site aanlogt wordt verzocht op regelmatige basis deze gebruiksvoorwaarden te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. Het opnieuw gebruiken van de site naarmate deze gebruiksvoorwaarden wijzigen, veronderstelt het aanvaarden van de geldige Gebruiksvoorwaarden door elke gebruiker.

6. Toekenning van rechtsmacht – Toepasselijk recht

Alle geschillen met betrekking tot geldigheid, interpretatie, aanvaarding en uitvoering van deze, ongeacht de plaats van overleg of contact zullen voorwerp uitmaken van een poging tot minnelijke schikking. Indien er geen schikking kan getroffen worden binnen de maand, zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn, zelfs in geval van hoger beroep of meerdere verweerders.

De geldige gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Privacy / Bescherming van de persoonlijke gegevens

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke van de verwerking van persoonlijke gegevens is
IRIS Group NV,
Bazellaan, 5
1140 Brussel

Dit omvat alle ondernemingen van IRIS Group (zoals vermeld op de website).

De Verantwoordelijke verwerkt de persoonlijke gegevens conform met het Reglement (EU) 2016/679 van 27 april 2016 («GDPR») en de wetten die dit Reglement toepassen.

Doel van de gegevensverwerking

De persoonlijke gegevens kunnen verzameld en bewaard worden met als doel :

 • toegang te hebben tot bepaalde functionaliteiten van de website
 • gebruikers te contacteren voor informatie
 • inbrekers te identificeren die ons gesignaleerd werden
 • een optimale dienst te verstrekken
 • interne doelstellingen, zoals analyse van het webverkeer en verbetering van de webervaring van de gebruiker
 • sollicitaties van de gebruikers toe te laten

De legale basis voor de verwerking van uw kan dus contractueel zijn (bijvoorbeeld voor een jobaanvraag of een bestekaanvraag), of in het rechtmatig belang van de Verwerker (bijvoorbeeld werking van deze website).

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld ?

 • De persoonlijke gegevens worden in elk geval vrijwillig medegedeeld door de gebruiker.
 • De verzamelde gegevens kunnen, afhankelijk van het gebruik van de website, als volgt opgesomd worden : IP-adres, naam, voornamen, geslacht, leeftijd, nationaliteit, mailadres, woonplaats en telefoonnummer van de gebruiker.
 • De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn curriculum vitae op de website te plaatsen en/of gegevens met betrekking tot zijn vaardigheden en zijn beroepsloopbaan.
 • De gebruiker aanvaardt dat zijn persoonlijke gegevens kunnen geraadpleegd worden door de Verantwoordelijke en door alle ondernemingen van de IRIS Group wiens gegevens op de website staan.
 • De website verzamelt eveneens informatie in registerbestanden (« log files »), meer bepaald het IP-adres van de computer van de gebruiker.

Overdracht van persoonlijke gegevens – Gebruik door derden

IRIS Group respecteert uw privacy. De persoonlijke gegevens van de gebruikers worden noch gedeeltelijk, noch geheel, overgedragen, verhuurd of verkocht aan derden, met uitzondering van de ondernemingen van de IRIS Group wiens gegevens op de website staan.
De persoonlijke gegevens worden gecommuniceerd op aanvraag van de juridische bevoegdheden of de politiediensten, zonder voorafgaand akkoord van de eigenaar van deze gegevens.

De website gebruikt derden voor het beheer van hun gebruik. Deze derden zijn leveranciers van informaticadiensten en cloud gebaseerd in de EU. Bovendien wordt de afdeling “Jobs” van de website gebruikt door CV Warehouse (op elk deel van de website waar jobaanbiedingen staan). Wij verwijzen naar hun vertrouwelijkheidsbeleid voor deze afdeling. IRIS Group is niet verantwoordelijk voor het vertrouwelijkheidsbeleid en het gebruik van uw gegevens door CV Warehouse of andere derden, wiens hyperlinks op deze website te vinden zijn. U wordt verzocht deze te checken om te zien of u akkoord gaat.

Cookies

De website maakt gebruik van « cookies ». Dit zijn kleine informatie-éénheden die de server naar de browser van de gebruiker zendt. Deze gegevens zijn op de harde schijf van de gebruiker gesaved en worden bij elk bezoek naar de beheerder van de bezochte website gestuurd. De site kan bijgevolg gemakkelijk de gebruiker herkennen, wat vermijdt dat u telkens opnieuw uw login en paswoord hoeft in te geven. De gebruiker van de website aanvaardt het gebruik van deze cookies. Indien u niet akkoord gaat, kan u de instellingen van uw PC aanpassen om de cookies te blokkeren.

Uw rechten als gebruiker van deze website

Een gebruiker kan op elk ogenblik zijn profiel, zijn gegevens en zijn elektronisch adres wijzigen of verwijderen via de profielpagina van zijn gebruikersaccount of door aan aanvraag te sturen naar de verantwoordelijke van de gegevensverwerking: gdpr@iris.be.
U heeft eveneens het recht te vragen dat uw gegevens beschikbaar zijn in een machine-leesbaar formaat.
Tenslotte heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be indien u acht dat de Verantwoordelijke uw persoonlijke gegevens niet correct heeft verwerkt.

Termijn

De gegevens van de gebruiker worden bewaard gedurende de nodige termijn om de voorgenoemde doelstellingen te bereiken, en maximum gedurende de wettelijke bewaartijd. Gegevens betreffende kandidaten worden maximum twee jaar bewaard.

Wil u meer weten?

Voor bijkomende informatie betreffende ons beleid voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, om toegang te verkrijgen tot uw persoonlijke gegevens of om een klacht te formuleren, kan u ons contacteren via gdpr@iris.be.
Wij antwoorden u zo snel mogelijk !