Disclaimer/Privacy Policy

Wie de site http://www.iris.be, hierna genoemd “de Site”, bezoekt, aanvaardt daardoor impliciet en zonder voorbehoud de gebruiksvoorwaarden ervan.

1. Gebruikersaccount

Het gebruik van de Site kan het aanmaken van een account impliceren en het meedelen van de volledige en juiste persoonsgegevens van de gebruiker.

Het aanmaken van een gebruikersaccount impliceert dat de gebruiker erkent dat hij volledig en als enige aansprakelijk is voor alle activiteiten die vanuit die account worden verricht op de Site.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat :

- de vorm en de aard van de Site zonder voorafgaande verwittiging kunnen worden gewijzigd; 
- de uitgever definitief of tijdelijk de uitbating van de Site naar goeddunken geheel of gedeeltelijk kan stopzetten zonder voorafgaande verwittiging.

- dat hij als enige verantwoordelijk is voor elke tekortkoming aan zijn verplichtingen krachtens de Gebruiksvoorwaarden en voor alle gevolgen van die tekortkoming.

2. Auteursrechten

Alle elementen waaruit de Site bestaat (teksten, grafische vormgeving, software, foto’s, afbeeldingen, video’s, geluiden, plannen, namen, logo’s, merken, creaties en diverse werken die kunnen beschermd worden, databanken, enz.), evenals de site zelf, vallen onder de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectuele eigendom.

Die elementen zijn exclusief eigendom van de uitgever, behalve de elementen die werden gemaakt door externe medewerkers die hun auteursrechten niet hebben afgestaan.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave zonder toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden is ongeoorloofd.  Dat geldt eveneens voor vertalingen, aanpassingen of omvormingen, arrangementen of weergaven door een of andere techniek of methode.

De uitgever is de producent van de door de Site gebruikte of aangemaakte databanken.  Voor elk niet uitdrukkelijk toegestaan uittreksel of gebruik van de databanken kan men burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.  De uitgever behoudt zich het recht voor alle rechtsmiddelen aan te wenden tegen wie dat verbod niet in acht neemt.

3. Merkenrecht

Benamingen en tekens die de namen “IRIS”, “IRIS GROUP”, “IRIS CLEANING”, “IRIS ANTICORROSION”, “IRIS FINISHING” en “IRIS GREENCARE” bevatten, zijn gedeponeerde merken die eigendom zijn van de uitgever.  Voor elk niet uitdrukkelijk toegestaan gebruik kan de auteur burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.  De uitgever behoudt zich het recht voor alle rechtsmiddelen aan te wenden tegen wie die rechten schendt.

4. Aansprakelijkheid

De uitgever wijst elke aansprakelijkheid af :

  • In geval van onderbreking van de Site voor technisch onderhoud of voor het bijwerken van de gepubliceerde informatie;
  • In geval van tijdelijke onbereikbaarheid van de Site (en/of van de daaraan gelinkte sites) wegens technische problemen, ongeacht de oorzaak en herkomst ervan;
  • In geval van directe of indirecte schade van eender welke aard die aan de gebruiker wordt berokkend en die voortvloeit uit de inhoud van, de toegang tot of het gebruik van de Site (en/of van de daaraan gelinkte sites);
  • In geval van abnormaal of ongeoorloofd gebruik of aanwending van de Site.  De gebruiker van de Site is dan als enige aansprakelijk voor aan derden berokkende schade en voor de gevolgen van de reclamaties of de vorderingen die daaruit kunnen voortvloeien.  Ingeval een derde vervolging inspant tegen de gebruiker wegens ongeoorloofd gebruik en/of aanwending van de Site, verzaakt die gebruiker tevens aan eender welk verhaal tegen de uitgever.

5. Hyperlinks

De Site kan hyperlinks bevatten naar sites die door derden worden uitgebaat.  Die links worden louter als informatie gegeven. De uitgever heeft geen enkele controle op die sites en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de toegang, de inhoud en het gebruik van die sites, alsmede voor schade die kan voortvloeien uit het raadplegen van de op die sites aanwezige informatie.  De beslissing om die links te activeren valt uitsluitend onder de volledige verantwoordelijkheid van de internetgebruiker.

Zonder voorafgaand uitdrukkelijk akkoord van de uitgever, mag er geen hyperlink naar de Site worden aangemaakt.

Indien een internetgebruiker of een rechtspersoon op zijn site een hyperlink naar de Site wil aanmaken, moet die vooraf op bovenstaand adres contact opnemen met de uitgever.  Aan de betrokkene zal dan worden meegedeeld of dergelijk verzoek al dan niet wordt ingewilligd.

6. Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

De uitgever behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden van de Site vrijelijk en op eender welk moment te wijzigen.  Aan elke gebruiker die verbinding maakt met de Site, wordt gevraagd onderhavige gebruiksvoorwaarden geregeld te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.  Elke gebruiker die de Site opnieuw bezoekt na een of andere wijziging van die gebruiksvoorwaarden, aanvaardt daardoor de geldende Gebruiksvoorwaarden.

7. Toewijzing van rechtsbevoegdheid - Geldende wetgeving

Alle betwistingen die, ongeacht de plaats waar de raadpleging of de verbinding wordt gemaakt, zich zouden kunnen voordoen betreffende de geldigheid, de interpretatie, de aanvaarding en de uitvoering van onderhavige voorwaarden, zullen het voorwerp uitmaken van een poging tot minnelijke schikking.  Slaagt men daar niet in binnen de termijn van één maand, dan zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn, zelfs in geval van het inroepen van vrijwaring of wanneer er meerdere verweerders zijn.

Onderhavige algemene voorwaarden vallen onder het Belgisch recht.

Privéleven / Bescherming van persoonsgegevens

Verantwoordelijke
 
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is
IRIS Group nv
Bazellaan 5,
1140 Brussel
(“Verantwoordelijke”).
 
Hieronder vallen alle vennootschappen van IRIS Group (zoals ook vermeld op de website).
 
De Verantwoordelijke verwerkt de gegevens in overeenstemming met Reg (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”) en de regels die deze wetgeving implementeert.
 
Doel
 
Doel van het verzamelen en bewaren van de persoonsgegevens is:
-        toegang te krijgen tot sommige functionaliteiten van de website
-        op hun vraag met de gebruikers contact op te nemen voor informatiedoeleinden
-        de ons gesignaleerde plegers van namaak te identificeren
-        een optimale dienstverlening te bieden
-        interne doeleinden, zoals het analyseren van het verkeer op de website en het verbeteren van de gebruikservaring van de website
-        waar van toepassing, de gebruikers in staat te stellen te solliciteren voor een vacature.
De wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens kan dus ofwel contractueel zijn (bijvoorbeeld bij sollicitatie of aanvraag voor een offerte), ofwel het gerechtvaardigd belang van de Verwerker (bijvoorbeeld het laten functioneren van deze website).
 
Welke gegevens worden verzameld?
 
De persoonsgegevens worden in alle gevallen vrijwillig meegedeeld door de gebruiker.
Volgende gegevens worden afhankelijk van het gebruik van de website mogelijks ingezameld: het IP-adres, de naam en de voornamen, het geslacht, de leeftijd, de nationaliteit, het e‑mailadres, de woonplaats en het telefoonnummer van de gebruiker.
Een gebruiker kan zijn curriculum vitae en/of gegevens betreffende zijn bekwaamheden en zijn beroepsloopbaan op de website deponeren. De gebruiker gaat er in dat geval mee akkoord dat zijn persoonsgegevens kunnen worden geraadpleegd door de Verwerker en door alle firma’s van de IRIS Group waarvan de gegevens op de website voorkomen. 
De website verzamelt ook informatie in registerbestanden (“log files”), meer bepaald het IP-adres van de computer van de gebruiker.  
 
Overdracht van persoonsgegevens – Gebruik van derden
 
IRIS Group vindt uw privacy belangrijk. Persoonsgegevens van gebruikers worden dus noch geheel of gedeeltelijk meegedeeld, verhuurd of verkocht aan derden. Ze zijn wel beschikbaar voor de ondernemingen van IRIS Group waarvan de gegevens op de website voorkomen.
Op verzoek van de gerechtelijke overheid of van de politiediensten kunnen persoonsgegevens worden meegedeeld zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene.
 
De website gebruikt derden om het gebruik ervan te beheren. Deze derden zijn IT en Cloud providers, die in de EU zijn gevestigd. Ook gebruikt het deel “Vacatures” van de website (op alle verschillende delen van de website waar vacatures worden vermeld) de firma CV Warehouse. Wij verwijzen naar hun privacy policy voor dit gedeelte. IRIS Group is niet aansprakelijk voor het privacy beleid en gebruik van uw gegevens door CV Warehouse of andere derden, waarvan hyperlinks op deze website staan. U wordt vriendelijke verzocht deze na te kijken om te zien of u akkoord gaat.
 
Cookies
 
De website gebruikt “cookies”. Dat zijn kleine informatie-eenheden die door de server naar de browser van de gebruiker worden gestuurd.  Die informatie wordt opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker en wordt bij elk bezoek doorgestuurd naar de beheerder van de bezochte website. Daardoor kan de website de gebruiker gemakkelijk herkennen als gebruiker, zodat de gebruiker niet telkens opnieuw een gebruikersnaam en een wachtwoord moet invoeren De gebruiker van de website gaat akkoord met het aanwenden van die cookies. Indien u niet akkoord gaat, kan u de instellingen van uw PC aanpassen om cookies te blokkeren.
 
Uw rechten als gebruiker van deze site
 
Een gebruiker kan op eender welk moment zijn profiel, gegevens en zijn elektronisch adres corrigeren of verwijderen via de profielpagina van zijn gebruikersaccount of door een aanvraag in te dienen bij de verantwoordelijke voor de verwerking: gdpr@iris.be.
U hebt ook het recht om te vragen dat uw gegevens in een machine leesbaar formaat worden beschikbaar gemaakt.
U hebt ten slotte het recht om klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: https://www.privacycommission.be/nl indien u meent dat de Verwerker uw persoonsgegevens niet correct behandelde.
 
Bewaren van uw gegevens
De gegevens van de gebruiker worden bewaard zolang nodig om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken, doch maximaal gedurende de wettelijke bewaartermijn. Gegevens betreffende sollicitanten worden maximaal twee jaar bewaard.
 
Meer weten?
 
Voor meer informatie over ons privacybeleid, om uw persoonsgegevens op te vragen of een klacht in te dienen, kan u steeds terecht bij gdpr@iris.be. Wij zullen u zo spoedig mogelijk contacteren!

Jobs

Wil je graag bij Iris Group aan de slag?

Nieuws

Volg onze nieuwtjes en ontdek de video van ons 70-jarig bestaan!